examiner@ieltsanswers.com

IELTS-SPEAKING-SKYPE-NHI

Have you ever been worried that learning IELTS in a centre with too many students in a class will not help to improve your IELTS quickly? If yes, you need a tutor who is focused on you and your improvement only.

I’m an IELTS tutor in Saigon, I got my Master of Business in Australia and I lived there for 3 years.  My IELTS score is 8.0. I can do IELTS tutoring 1-1 face to face, online or for a small group. What I can do?

  1. Check your ability in IELTS
  2. Design a suitable curriculum
  3. Guide you about methods to study at home

ielts nhi

Please follow me on

FB page: IELTS Effective

Contact me via skype:  ynhi_dh86

Email: ynhidh@gmail.com

 

Bạn có bao giờ lo lắng việc học IETLS ở trung tâm không hiệu quả vì lớp học quá đông? Nếu có, thì bạn đang cần một giáo viên dạy kèm để hướng dẫn bạn chi tiết hơn đấy!

 

Tôi là gia sư IELTS hiện sinh sống tại Sài gòn , có bằng thạc sĩ ở Úc về Kinh Doanh và đã sống ở Úc 3 năm. Điểm IELTS của tôi hiện tại là 8.0. Tôi nhận dạy kèm IELTS 1-1 trực tiếp hoặc online, hoặc 1 nhóm nhỏ.

Tôi có thể làm gì cho bạn?

  1. Kiểm tra các kỹ năng của bạn trong IETLS
  2. Thiết kế chương trình dạy IETLS phù hợp với khả năng của bạn
  3. Hướng dẫn bạn phương pháp học ở nhà

Follow mình trên trang FB: IELTS Effective

skype:  ynhi_dh86

Email: ynhidh@gmail.com

%d bloggers like this: